Vedtægter

§ 1 Navn og hjemsted

Stk. 1: Foreningens navn er ”Danskexit”

Stk. 2: Foreningens hjemsted er Nyborg kommune. ”Formandens kommune”


§ 2 Formål

Foreningen har til formål, at bringe Danmark ud af De Europæiske fællesskaber.

 • at organiserer lokal foreninger rundt i Danmark som skal bidrage til opbakning for at kunne fremtvinge en folkeafstemning om medlemskabet i EU.

§ 3 Medlemmer

Stk. 1: Som medlemmer kan alle optages i foreningen som er fyldt 15 år og har dansk statsborgerskab .

§ 4 Generalforsamlingen

Stk. 1: Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Stk. 2: Mellem generalforsamlingerne ledes foreningen af en bestyrelse.

Stk. 3: Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen blandt de fremmødte medlemmers repræsentanter. Derefter konstituerer bestyrelsen sig selv.

Stk.4: Hver medlem, har én stemme.

Stk. 5: Der kan ikke stemmes via fuldmagt. Kandidatur til bestyrelsen kan dog meddeles skriftligt til bestyrelsen, såfremt man er forhindret i at møde frem.

Stk. 6: Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af april måned.

Stk. 7: Forslag til drøftelse på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Stk. 8: Indkaldelse skal ske skriftligt pr brev (evt. via mail) til medlemmerne med mindst 30 dages varsel.

Stk. 9: Kun medlemmer som har gyldigt medlemskab af foreningen har taleret.

Stk. 11: Generalforsamlingens dagsorden skal fremover indeholde mindst følgende punkter:

 1. valg af dirigent
 2. valg af referent
 3. valg af stemmetællere min 3 medlemmer valgt
 4. bestyrelsens årsberetning til godkendelse
 5. forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse
 6. indkomne forslag
 7. forelæggelse af budget til godkendelse
 8. fastsættelse af eventuelt kontingent
 9. valg af bestyrelsesmedlemmer
 10. valg af suppleanter til bestyrelsen
 11. valg af revisor
 12. Evt.

Stk. 12: Genvalg kan finde sted.

Stk. 13: Afstemninger afgøres ved almindeligt stemmeflertal. Dog kræves det, at der ved vedtægtsændringer opnås mindst 2/3 af de afgivne stemmer for forslaget.

Stk. 14: Afstemninger skal finde sted skriftligt, såfremt tre medlemmer ønsker det.

§ 5 Bestyrelsen

Stk. 1: Bestyrelsen består af mindst 7 medlemmer valgt på generalforsamlingen , samt 2 suppleanter.

Stk. 2.: Der oprettes forretningsudvalg som består af bestyrelsen og formændene fra lokalforeningen. Forretningsudvalgs møder afholdes 1 gang om måneden, disse afholdes på skift i de lokalforeninger / eller anvist sted af bestyrelsen

Stk. 3: Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen, således at 4 medlemmer vælges i lige år og de resterende i ulige år. Suppleanter vælges for 1 år ad gangen.

Stk. 3: Hver lokal forening som oprettes skal være på 5 medlemmer Medlemmer vælges for 2 år ad gangen således ,at 2 medlemmer vælges i lige år og resterende i ulige år samt der vælges 2 supplanter.

Stk. 4: Der tilstræbes, at bestyrelsen er sammensat med personer med forskellige kompetencer og erfaringer, så der er en bred samfundsmæssig repræsentation.

Stk. 5: Bestyrelserne både hovedbestyrelsen og lokalforeningerne konstituerer sig selv umiddelbart efter generalforsamlingen.

Stk. 8: Bestyrelsene fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 9: Indkaldelse til bestyrelsesmøder finder sted skriftligt (evt. via mail) med angivelse af dagsorden.

Stk. 10: Bestyrelsen træffer beslutning ved simpel stemmeflerhed, men er kun beslutningsdygtig når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede.

Stk. 11: Ved stemmelighed er formandens eller den fungerende formands stemme udslagsgivende.

Stk. 12: Suppleanter indkaldes, såfremt et medlem ønsker at udtræde af bestyrelsen.

Stk. 13: De valgte suppleanter er berettiget til at deltage i bestyrelsens møder uden taleret og stemmeret.

§ 6 Kontingentfastsættelse

Stk. 1: Eventuelle kontingenter fastsættes på den ordinære generalforsamling i hovedbestyrelsen.

 

§ 7 Økonomi, hæftelse og tegningsregler

Stk. 1: Regnskab og revision følger kalenderåret

Stk. 2: Foreningen tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem.

Stk. 3: For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue.

Stk. 4: Bestyrelsen ansætter og afskediger foreningens evt. personale.

§ 8 Revision

Stk. 1: Foreningens regnskaber revideres af en af generalforsamlingen, for et år ad gangen, valgt revisor.

§ 9 Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1: Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen beslutter det, eller når mindst !/3 af medlemmerne skriftligt beder om det og samtidig angiver hvilke emner, der ønskes behandlet.

Stk. 2: Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt senest 14 dage efter, bestyrelsen har modtaget begæringen og afholdes senest 6 uger efter. Dagsordenen skal minimum indeholde pkt. 1, 2, 3, og 6 – jf. § 4 stk. 11.

§ 10 Eksklusion

Stk. 1: En enig bestyrelse( Hovedbestyrelsen)kan ekskludere et medlem, hvis denne modarbejder foreningens formål. Beslutningen kan appelleres til generalforsamlingen, hvor eksklusion kræver, at mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer godkender beslutningen.

§ 11 Nedlæggelse af foreningen

Stk. 1: Til foreningens opløsning kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 flertal blandt samtlige stemmeberettigede. Opnås dette flertal ikke, er bestyrelsen berettiget til at indkalde til en ny generalforsamling, på hvilken opløsningen kan vedtages med 2/3 flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede. Denne anden generalforsamling indkaldes med 14 dages varsel til afholdelse senest 6 uger efter den første.

Stk. 2: Ved foreningens eventuelle opløsning gives eventuel formue til offentlige samfundsmæssige gøremål.

 

 

 

 

 

.